Regulamin użytkownika platformy internetowej „www.artklik.pl”

I. Postanowienia ogólne

1. Poniżej znajduje się Regulamin, który wyszczególnia zasady użytkowania platformy Online
w domenie internetowej “www.artklik.pl” (dalej zwanej “Stroną” o nazwie „Galeria
internetowa artklik.pl” dalej zwanej „artklik.pl”).
2. Każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i akceptująca niniejszy
Regulamin tym samym Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną, politykę
przetwarzania danych osobowych oraz politykę plików cookies, poprzez podany
do korespondencji adres zwrotny e-mail, zostanie powiadomiona o statusie Użytkownika
serwisu.

II. Polityka ochrony prywatności

1. Galeria internetowa www.artklik.pl z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 33,
00-029, (zwaną dalej „artklik.pl”), gromadzi z należytą starannością, dane osobowe
w serwisie internetowym www.artklik.pl, Użytkowników dokonujących rejestracji kont,
subskrybentów newslettera (zwanych dalej „Użytkownikami”).
2. Dane osobowe rejestrowane, przechowywane i przetwarzane są za udzieloną każdorazowo,
zgodą Użytkowników „www.artklik.pl”, dobrowolnie, reprezentantowi danych
– „beatabednarz.com” z siedzibą przy ul. Nowy Świat 33, 00-029 w Warszawie,
upoważnionemu i odpowiedzialnemu za bezpieczeństwo zbioru danych.
3. Wszelkie dane osób nie zarejestrowanych i nie posiadających konta, nazwy użytkownik
oraz hasła, są anonimowe. Od chwili udostępnienia ich na www.artklik.pl, ich prywatność
jest chroniona, gdyż stają się niezbędne w procesie rejestracji, logowania, składania
zamówienia, ewidencji należności, dostawy, reklamacji, zwrotów i zobowiązań a także
budowania relacji i komunikacji między Użytkownikami serwisu a „www.artklik.pl”,
poprzez korzystanie z subskrypcji newslettera, biuletynów informacyjnych, reklamujących
produkty, działań promocyjnych, marketingowych, zapisów ciasteczek – cookies, (dowiedz
się więcej: polityka cookies serwisu „www.artklik.pl”), w rozumieniu Ustawy z dnia
16.11.2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.
4. Dla potrzeb realizacji usługi niezbędne jest udostępnienie następujących danych: w celu
rejestracji konta – Adres IP, pełne mię i nazwisko aktualne z dowodem tożsamości, nazwa
użytkownika login i hasło dostępu do konta (klauzula poufności).
5. Do sfinalizowania transakcji online- dane dotyczące regulaminu kupna i sprzedaży,
t.j. kont bankowych, kart płatniczych, ewentualnie PESEL, REGON, danych adresowych
firm…, do komunikacji pomiędzy uczestnikami transakcji i dostawcami: numer telefonu
prywatny lub firmowy, adres do korespondencji i dostawy zamówienia lub subskrypcji:
adres e-mailowy, pliki cookies i dane identyfikujące urządzenia mobilne wykorzystywane
w obsłudze serwisu online.
6. Do zasad zachowania bezpieczeństwa identyfikacji danych osobowych w rozumieniu:
ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883
z późn. zm.), (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926), ustawy z dnia 18.07.2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną i zarazem odnoszące się przepisy (Dz. U. z 2014 r.,
Poz. 1182, z późn. zm.), są przestrzegane poprzez zasady regulaminu serwisu artklik.pl
z uwzględnieniem nowych zasad zbioru i przetwarzania całości ochrony danych
osobowych, określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych ( Dz . U. z 2016
r. Poz. 922 ze zm.), wytycznych RODO [unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych
Osobowych, zwane GDPR – General Data Protection Regulation, z dniem 25.05.2018 r.].
7. W trosce o zachowanie poufności danych, (zabezpieczenia RODO, firewall, SSL), każdy
Użytkownik indywidualnie zobowiązany jest do dbania o dane uwierzytelniające, t.j. Login
i hasło dostępu do konta osób nieupoważnionych, zachowania szczególnej ostrożności
w udostępnianiu danych w procesie realizacji transakcji płatniczych.
8. Każdorazowo, na życzenie dane identyfikujące są udostępniane Użytkownikom do wglądu, czy potrzeby
ich aktualizacji, bądź wykreślenia wszelkich danych z bazy.
9. Na żądanie w formie pisemnej elektronicznej dane identyfikujące są usuwane z bazy danych
serwisu www.artklik.pl W tym celu, prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku
w godzinach 10:00 – 18:00, telefoniczny: +48 501 216 670/ 24h/24h – poprzez formularz
umieszczony na stronie w zakładce kontakt.
10. W celu utrzymania standardu wysokiej jakości obsługi, zastrzegamy możliwość
przekazywania danych osobom trzecim zewnętrznym firmą korzystających z adresu e-mail
do komunikacji w celu bezpiecznego przeprowadzenia transakcji, zbierania opinii
marketingowych i statystycznych dotyczących (regulaminy konkursów, udział w ankietach,
akcjach promocyjnych), a także budowania relacji i zaufania, oczywiście przed uprzednim
każdorazowym wyrażeniu zgody, bądź odmowie i rezygnacji.
11. Rejestr stanowi dokument weryfikujący w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa danych osobowych.
W ciągu 72 godzin, zostaną podjęte czynności w celu rozwiązania problemu lub nastąpi zgłoszenie
do GIODO [Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych].

III. Polityka cookies

1. Użytkownik znajdujący się na stronie www.artklik.pl, zostanie powiadomiony o akceptacji
komunikatu tej treści: „Dbając o wysoki standard usług, „artklik.pl”, powiadamia
o stosowaniu plików cookies (tzw. „ciasteczek”), danych informatycznych, zamieszczanych
w urządzeniach końcowych Użytkowników, które w każdej chwili można usunąć,
zmieniając ustawienia prywatności przeglądarki internetowej WWW”.
2. Akceptacja włączenia plików cookies nie dotyczy gromadzenia danych osobowych
a umożliwia sprawną funkcjonalność serwisu internetowego www.artklik.pl
na skonfigurowanych urządzeniach Użytkowników.
3. artklik.pl, korzysta z ustawień Użytkowników zapisanych i przechowywanych treści
cookies: dane uwierzytelniające – login użytkownika konta i hasło dostępu, adres IP,
dane zamówień wraz z ich historią odwiedzanych stron i wybranych produktów. Sprawdź:
http://www.wszystkoociasteczkach.pl strona chroniona jest prawem autorskim, które
przysługuje IAB Polska lub https://www.google.pl/search?q=polityka+cookies, strona
chroniona jest prawem, które przysługuje Google.pl.
4. Cofnięcie akceptacji w celu usunięcia lub blokady zapisanych plików cookies, wiąże się
ze zmianą w ustawieniach przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Internet Explorer,
Opera, Safari. Internet Explorer, Android, Windows Phone).
Jednakże, może to, spowodować niedogodność w korzystaniu ze strony artklik.pl. Sprawdź:
http://wszystkoociasteczkach.pl/co-jesli-nie-lubisz-ciasteczek/, strona chroniona
jest prawem autorskim, które przysługuje IAB Polska.

IV. Ceny i prowizja

1. Ceny podawane są i ustalane pomiędzy stronami zawierającymi transakcje w drodze
negocjacji.
2. Za udostępnianie platformy Online e-wystawienniczej www.artkllik.pl, pobierana jest
prowizja od Sprzedającego w formie przelewu na rachunek (mBank) 28 1140 2004 0000
3902 7630 5373.
3. Data zaksięgowania wpłaty jest równoznaczna z datą ponownej aktualizacji konta.

V. Dostawa, sposób płatności, koszt przesyłki, zwrot, wymiana, reklamacja
i prawo do odstąpienia od zamówienia oraz skutki.

1. artklik.pl, nie uczestniczy w przeprowadzaniu transakcji kupna sprzedaży, zawartymi
pomiędzy użytkownikami zwanymi dalej sprzedającym i nabywcą (kupującym).
2. artklik.pl jest administratorem udostępniającym powierzchnię wystawienniczą
użytkownikom platformy Online i nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone
na platformie informacje ofertowe sprzedającego oraz nie jest właścicielem prezentowanych
materiałów. W celu ich wykorzystywania każdorazowo należy skontaktować się
ze sprzedającym (dane zakładce kontakt).
3. Kupujący i sprzedający, zobowiązują się korzystać z serwisu zgodnie z przepisami.
4. Sprzedający oświadcza, że umieszcza treści zgodne z prawami autorskimi należącymi
jedynie do sprzedającego a nie do osób trzecich.
5. Każdy sprzedający zobowiązany jest do przedstawienia regulaminu dotyczącego warunków
przeprowadzenia transakcji pomiędzy kupującym i sprzedającym, zawierający szczegóły:
statusu zamówienia, dostawy, sposobu płatności, kosztu przesyłki, zwrotu,
wymiany, reklamacji, prawa do odstąpienia od zamówienia
oraz skutków
.
6. Wszelkie kwestie sporne obydwie strony oświadczają rozwiązywać pomiędzy sobą.
Niejasności reguluje Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia
30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a także Kodeks
Cywilny
– ustawa z dnia 23.04.1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

VI. Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Zgodnie z treścią Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.
1204 ze zm.), administrator strony www.artklik.pl, dołoży wszelkich starań, by w terminie
do 14 dni od daty zgłoszenia, odnieść się do Państwa Reklamacji. W tytule prosimy zawrzeć
słowo reklamacja i kierować post na adres: kontakt@artklik.pl, zaś w treści prosimy podać
szczegóły zdarzenia. Zgłoszenie powinno zawierać także dane osobowe i adres
do korespondencji zwrotnej.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, dotyczące przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
oraz właściwe przepisy prawa polskiego. Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą
o niezwłocznym powiadamianiu nas o niedogodnościach uniemożliwiających korzystanie
z serwisu.

VII. Postanowienia końcowe

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję regulamin korzystania z platformy
Online „www.artklik.pl”.
2. Zobowiązuję się dotrzymywać warunków, dbać o uaktualnianie, przetwarzanie i ochronę
danych osobowych niezbędnych w trakcie realizacji usług zgodnie z przepisami
oraz umieszczać treści zgodne z prawami autorskimi.
3. W sytuacji spornej dotyczącej naruszenia regulaminu, zgadzam się na blokadę profilu
do czasu wyjaśnienia sporu i zrzeczenia się praw o odszkodowanie od administratora portalu
„www.artklik.pl”.
4. W sytuacji rażącej złamanie regulaminu, natychmiast usunę profil oraz poniosę pełną
odpowiedzialność z tytułu roszczeń.
5. Korzystając z platformy akceptuję niniejszy Regulamin tym samym Regulamin Świadczenia
Usług Drogą Elektroniczną, politykę przetwarzania danych osobowych oraz politykę plików
cookies.
6. Wyrażam zgodę na wprowadzanie zmian w regulaminie bez powiadamiania stron drogą
mailową lub telefonicznie.