Regulamin użytkownika platformy internetowej „www.artklik.pl”

I. Postanowienia ogólne

1. Poniżej znajduje się Regulamin, który wyszczególnia zasady użytkowania platformy Online
w domenie internetowej “www.artklik.pl” (dalej zwanej “Stroną” o nazwie „Galeria
internetowa artklik.pl” dalej zwanej „artklik.pl”).
2. Każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i akceptująca niniejszy
Regulamin tym samym Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną, politykę
przetwarzania danych osobowych oraz politykę plików cookies, poprzez podany
do korespondencji adres zwrotny e-mail, zostanie powiadomiona o statusie Użytkownika
serwisu.

II. Polityka ochrony prywatności

1. Galeria internetowa www.artklik.pl z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 33,
00-029, (zwaną dalej „artklik.pl”), gromadzi z należytą starannością, dane osobowe
w serwisie internetowym www.artklik.pl, Użytkowników dokonujących rejestracji kont,
subskrybentów newslettera (zwanych dalej „Użytkownikami”).
2. Dane osobowe rejestrowane, przechowywane i przetwarzane są za udzieloną każdorazowo,
zgodą Użytkowników „www.artklik.pl”, dobrowolnie, reprezentantowi danych
– “beatabednarz.com” z siedzibą przy ul. Nowy Świat 33, 00-029 w Warszawie,
upoważnionemu i odpowiedzialnemu za bezpieczeństwo zbioru danych.
3. Wszelkie dane osób nie zarejestrowanych i nie posiadających konta, nazwy użytkownik
oraz hasła, są anonimowe. Od chwili udostępnienia ich na www.artklik.pl, ich prywatność
jest chroniona, gdyż stają się niezbędne w procesie rejestracji, logowania, składania
zamówienia, ewidencji należności, dostawy, reklamacji, zwrotów i zobowiązań a także
budowania relacji i komunikacji między Użytkownikami serwisu a „www.artklik.pl”,
poprzez korzystanie z subskrypcji newslettera, biuletynów informacyjnych, reklamujących
produkty, działań promocyjnych, marketingowych, zapisów ciasteczek – cookies, (dowiedz
się więcej: polityka cookies serwisu „www.artklik.pl”), w rozumieniu Ustawy z dnia
16.11.2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.
4. Dla potrzeb realizacji usługi niezbędne jest udostępnienie następujących danych: w celu
rejestracji konta – Adres IP, pełne mię i nazwisko aktualne z dowodem tożsamości, nazwa
użytkownika login i hasło dostępu do konta (klauzula poufności).
5. Do sfinalizowania transakcji online- dane dotyczące regulaminu kupna i sprzedaży,
t.j. kont bankowych, kart płatniczych, ewentualnie PESEL, REGON, danych adresowych
firm…, do komunikacji pomiędzy uczestnikami transakcji i dostawcami: numer telefonu
prywatny lub firmowy, adres do korespondencji i dostawy zamówienia lub subskrypcji:
adres e-mailowy, pliki cookies i dane identyfikujące urządzenia mobilne wykorzystywane
w obsłudze serwisu online.
6. Do zasad zachowania bezpieczeństwa identyfikacji danych osobowych w rozumieniu:
ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883
z późn. zm.), (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926), ustawy z dnia 18.07.2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną i zarazem odnoszące się przepisy (Dz. U. z 2014 r.,
Poz. 1182, z późn. zm.), są przestrzegane poprzez zasady regulaminu serwisu artklik.pl
z uwzględnieniem nowych zasad zbioru i przetwarzania całości ochrony danych
osobowych, określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych ( Dz . U. z 2016
r. Poz. 922 ze zm.), wytycznych RODO [unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych
Osobowych, zwane GDPR – General Data Protection Regulation, z dniem 25.05.2018 r.].
7. W trosce o zachowanie poufności danych, (zabezpieczenia RODO, firewall, SSL), każdy
Użytkownik indywidualnie zobowiązany jest do dbania o dane uwierzytelniające, t.j. Login
i hasło dostępu do konta osób nieupoważnionych, zachowania szczególnej ostrożności
w udostępnianiu danych w procesie realizacji transakcji płatniczych.
8. Każdorazowo, na życzenie dane identyfikujące są udostępniane Użytkownikom do wglądu, czy potrzeby
ich aktualizacji, bądź wykreślenia wszelkich danych z bazy.
9. Na żądanie w formie pisemnej elektronicznej dane identyfikujące są usuwane z bazy danych
serwisu www.artklik.pl W tym celu, prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku
w godzinach 10:00 – 18:00, telefoniczny: +48 501 216 670/ 24h/24h – poprzez formularz
umieszczony na stronie w zakładce kontakt.
10. W celu utrzymania standardu wysokiej jakości obsługi, zastrzegamy możliwość
przekazywania danych osobom trzecim zewnętrznym firmą korzystających z adresu e-mail
do komunikacji w celu bezpiecznego przeprowadzenia transakcji, zbierania opinii
marketingowych i statystycznych dotyczących (regulaminy konkursów, udział w ankietach,
akcjach promocyjnych), a także budowania relacji i zaufania, oczywiście przed uprzednim
każdorazowym wyrażeniu zgody, bądź odmowie i rezygnacji.
11. Rejestr stanowi dokument weryfikujący w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa danych osobowych.
W ciągu 72 godzin, zostaną podjęte czynności w celu rozwiązania problemu lub nastąpi zgłoszenie
do GIODO [Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych].

III. Polityka cookies

1. Użytkownik znajdujący się na stronie www.artklik.pl, zostanie powiadomiony o akceptacji
komunikatu tej treści: „Dbając o wysoki standard usług, „artklik.pl”, powiadamia
o stosowaniu plików cookies (tzw. „ciasteczek”), danych informatycznych, zamieszczanych
w urządzeniach końcowych Użytkowników, które w każdej chwili można usunąć,
zmieniając ustawienia prywatności przeglądarki internetowej WWW”.
2. Akceptacja włączenia plików cookies nie dotyczy gromadzenia danych osobowych
a umożliwia sprawną funkcjonalność serwisu internetowego www.artklik.pl
na skonfigurowanych urządzeniach Użytkowników.
3. artklik.pl, korzysta z ustawień Użytkowników zapisanych i przechowywanych treści
cookies: dane uwierzytelniające – login użytkownika konta i hasło dostępu, adres IP,
dane zamówień wraz z ich historią odwiedzanych stron i wybranych produktów. Sprawdź:
http://www.wszystkoociasteczkach.pl strona chroniona jest prawem autorskim, które
przysługuje IAB Polska lub https://www.google.pl/search?q=polityka+cookies, strona
chroniona jest prawem, które przysługuje Google.pl.
4. Cofnięcie akceptacji w celu usunięcia lub blokady zapisanych plików cookies, wiąże się
ze zmianą w ustawieniach przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Internet Explorer,
Opera, Safari. Internet Explorer, Android, Windows Phone).
Jednakże, może to, spowodować niedogodność w korzystaniu ze strony artklik.pl. Sprawdź:
http://wszystkoociasteczkach.pl/co-jesli-nie-lubisz-ciasteczek/, strona chroniona
jest prawem autorskim, które przysługuje IAB Polska.

IV. Ceny i prowizja

1. Ceny podawane są i ustalane pomiędzy stronami zawierającymi transakcje w drodze
negocjacji.
2. Za udostępnianie platformy Online e-wystawienniczej www.artkllik.pl, pobierana jest
prowizja od Sprzedającego o wartości abonamentu miesięcznego w kwocie 15,00 PLN,
którą prosimy dokonywać w formie przelewu na rachunek (mBank) 28 1140 2004 0000
3902 7630 5373.
3. Kwota prowizji jest równoważna kwocie Abonamentu.
4. Abonament traci ważność po upływie jednego miesiąca od daty wykupu.
5. Aby aktualizować abonament wystarczy do trzech dni roboczych przed upływem terminu
jego ważności, dokonać opłaty na kolejny miesiąc.
6. Kwota abonamentu nie jest stała i może ulec zmianie.
7. Nie opłacony abonament zobowiązuje Użytkownika do natychmiastowego zawieszenia
konta.
8. Data zaksięgowania wpłaty jest równoznaczna z datą ponownej aktualizacji konta.
9. Czas zawieszenia konta obejmuje jeden miesiąc. Po tym okresie nie opłacenie abonamentu
powoduje usunięcie konta przez Użytkownika.

V. Dostawa, sposób płatności, koszt przesyłki, zwrot, wymiana, reklamacja, statu
i prawo do odstąpienia od zamówienia oraz skutki.

1. artklik.pl, nie uczestniczy w przeprowadzaniu transakcji kupna sprzedaży, zawartymi
pomiędzy użytkownikami zwanymi dalej sprzedającym i nabywcą (kupującym).
2. artklik.pl jest administratorem udostępniającym powierzchnię wystawienniczą
użytkownikom platformy Online i nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone
na platformie informacje ofertowe sprzedającego oraz nie jest właścicielem prezentowanych
materiałów. W celu ich wykorzystywania każdorazowo należy skontaktować się
ze sprzedającym (dane zakładce kontakt).
3. Kupujący i sprzedający, zobowiązują się korzystać z serwisu zgodnie z przepisami.
4. Sprzedający oświadcza, że umieszcza treści zgodne z prawami autorskimi należącymi
jedynie do sprzedającego a nie do osób trzecich.
5. Każdy sprzedający zobowiązany jest do przedstawienia regulaminu dotyczącego warunków
przeprowadzenia transakcji pomiędzy kupującym i sprzedającym, zawierający szczegóły:
statusu zamówienia, dostawy, sposobu płatności, kosztu przesyłki, zwrotu,
wymiany, reklamacji, prawa do odstąpienia od zamówienia
oraz skutków
.
6. Wszelkie kwestie sporne obydwie strony oświadczają rozwiązywać pomiędzy sobą.
Niejasności reguluje Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia
30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a także Kodeks
Cywilny
– ustawa z dnia 23.04.1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

VI. Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Zgodnie z treścią Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.
1204 ze zm.), administrator strony www.artklik.pl, dołoży wszelkich starań, by w terminie
do 14 dni od daty zgłoszenia, odnieść się do Państwa Reklamacji. W tytule prosimy zawrzeć
słowo reklamacja i kierować post na adres: kontakt@artklik.pl, zaś w treści prosimy podać
szczegóły zdarzenia. Zgłoszenie powinno zawierać także dane osobowe i adres
do korespondencji zwrotnej.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, dotyczące przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
oraz właściwe przepisy prawa polskiego. Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą
o niezwłocznym powiadamianiu nas o niedogodnościach uniemożliwiających korzystanie
z serwisu.

VII. Postanowienia końcowe

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję regulamin korzystania z platformy
Online „www.artklik.pl”.
2. Zobowiązuję się dotrzymywać warunków, dbać o uaktualnianie, przetwarzanie i ochronę
danych osobowych niezbędnych w trakcie realizacji usług zgodnie z przepisami
oraz umieszczać treści zgodne z prawami autorskimi.
3. W sytuacji spornej dotyczącej naruszenia regulaminu, zgadzam się na blokadę profilu
do czasu wyjaśnienia sporu i zrzeczenia się praw o odszkodowanie od administratora portalu
„www.artklik.pl”.
4. W sytuacji rażącej złamanie regulaminu, natychmiast usunę profil oraz poniosę pełną
odpowiedzialność z tytułu roszczeń.
5. Korzystając z platformy akceptuję niniejszy Regulamin tym samym Regulamin Świadczenia
Usług Drogą Elektroniczną, politykę przetwarzania danych osobowych oraz politykę plików
cookies.
6. Wyrażam zgodę na wprowadzanie zmian w regulaminie bez powiadamiania stron drogą
mailową lub telefonicznie.